SVOJETICE DNES
fakta & čísla - Červen 2016

Vážení obyvatelé Svojetic,

od voleb do obecního zastupitelstva a výměny zastupitelů v čele naší obce uplynuly téměř dva roky, proto zvolna nastává čas zhodnocení a společného posouzení toho, co současní zastupitelé před volbami slibovali a jaká je současná situace. Mnoho z původních optimistických představ o větší informovanosti občanů a lepší komunikaci s voliči zůstává bohužel v kategorii abstrakce. Jak je to s plněním jednoho předvolebních slibů o větší informovanosti nás občanů a lepší komunikaci s voliči? A setkávání se zastupiteli osobně? Chodí mezi nás? Známe je vůbec všechny? Pojďme se podívat na několik skutečností, abychom mohli porovnat, jak se nám naše snaha o pozitivní změny ve vedení obce s cílem „zvyšování kvality života ve Svojeticích, vylepšování vzhledu obce, docílení větší transparentnosti v oblasti hospodaření obce i lepší informovanosti nás občanů“, vrací zpět.


LIDÉ

Výsledky voleb, říjen 2014

Naše Svojetice

počet hlasů

“STAN” a TOP 09

počet hlasů

ODS

počet hlasů

Oldřich Čech

190

Martina Kocková

112

Radek Orsák

180

František Vaněček

188

Hana Bajerová

104

Barbora Kölblová

152

Eliška Olmrová

179

Pavel Zaal

104

Jan Kulhavý

140

Jana Marková

162

Jiří Hromada

82

Anna Orsáková

114

Gabriela Zaal

147

Božena Šindelářová

104

 

Jakub Radosta

131

Helena Mádlíková

86

 

Jan Kock

161

Ivana Dubská

105

 

Josef Jacák

141

Petra Marzini

102

 

Marie Ermanová

136

Ivana Hromadová

103

 

Z původně nominovaných 9 členů zastupitelstva je nyní v důsledku koaličních neshod členů pouze 7:

Je nasnadě se zeptat:

Proč 7 kandidátů, kteří se před volbami ucházeli o naši důvěru a kterým jsme nakonec dali svůj hlas, rezignovalo již v prvním roce čtyřletého funkčního období?

Proč dalších 8 nominantů, kteří na kandidátce figurovali a obdrželi od nás podstatný počet hlasů, mandát zastupitele nepřijali, když o to v předvolební kampani usilovali a dostali příležitost změnit naši obec k lepšímu?

FINANCE

Hospodaření obce a stav obecních financí by měl určitě zajímat každého z nás, protože tento faktor ovlivňuje přímo či nepřímo další rozvoj obce a následně i životy nás všech.

Na oficiálních internetových stránkách obce SVOJETICE.CZ byl pod odkazem „Hospodaření obce“ pouze Závěrečný účet obce Svojetice za rok 2014. Posledním příspěvkem je Návrh rozpočtu pro rok 2016 ze dne 22.4.2016. Žádné další aktuálnější dokumenty či informace na těchto stránkách uvedeny nebyly. Přitom v průběhu roku 2015 došlo k několika podstatným změnám a úpravám rozpočtu. Poslední Rozpočtové opatření ze dne 28.12.2015 má pořadové číslo 7. V současné době nejsou webové stránky obce plně funkční.

Za povšimnutí určitě stojí fakt, že se obec oproti uplynulým obdobím výrazně zadlužuje. Zastupitelstvo schválilo úvěrové financování v celkové výši 31 mil. Kč.

Kontrola hospodaření

Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne 16. 10. 2015 a 13. 1. 2016, se kterými byla veřejnost seznámena na veřejném zasedání až 3. 3. 2016 a které čítají na čtyři strany závad a pochybení, jsou jistě alarmující a vypovídají nejen o fungování bývalé starostky E.Olmrové, na kterou se snaží zastupitelstvo svalit veškerou vinu a odpovědnost, ale především ukazují na (ne)činnost a (ne)fungování finančního a kontrolního výboru a (ne)zájem jednotlivých zastupitelů v uplynulém roce a půl.

Výňatek ze zápisu z veřejného zasedání konaného dne 3. 3. 2016:

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby, nedostatky a porušeny předpisy:


Výsledky celkového přezkoumání hospodaření obce ze dne 20. 5. 2016

Aktuální zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v plném znění spolu se závěrečným účtem je již zveřejněna na vývěsní úřední desce i na elektronické úřední desce.

Výňatek ze zprávy o přezkoumání obce za rok 2015 je s tímto výsledkem:

Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v porušení (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

C2) neúplnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházejí roky

Ptáme se:

Předvolební heslo paní J. Markové a G. Zaal „Zavedeme na webových stránkách obce transparentí účet obce“ nebo „Zefektivníme hospodaření a rozpočet obce“ pana P. Zaala, či priorita paní B. Kölblové „Prosadíme zcela transparentní hospodaření obce“ můžeme nyní zhodnotit.

Opravdu je současné hospodaření obce transparentní? Opravdu se zefektivnilo hospodaření
obce, např. výdaje na odměny zastupitelů (převzato ze schválených rozpočtů), které:

Víte, že:


ÚZEMNÍ PLÁN

Dodnes není jasné, zda územní plán Svojetic platí či neplatí. Jak bylo naloženo s výsledky referenda z 11. dubna 2014, které
bylo pro mnohé z nás z různých důvodů naprosto zásadní a které vyhrotilo situaci v obci a narušilo vzájemné vztahy obyvatel,
je opět záhadou.

Fakta k referendu:

Otázka referenda : „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo
obce Svojetice schválilo návrh změny územního plánu, podle
které by vznikaly nové zastavitelné plochy pro vybudování
nových komunikací (dvě vedle sebe procházející okružní
cesty vedoucí také současnou zástavbou rodinných domů)
včetně kruhového objezdu u hřbitova na křižovatce silnic z
Tehovce a ze Srbína?“

Nyní paní J. Marková tvrdí, že referendum jednalo o platnosti či neplatnosti celého územního plánu, nikoli o konkrétních komunikacích a kruhovém objezdu.

Výsledek referenda známe, zákonem uznaná a dostačující část obyvatel odpověděla, že s kruhovým objezdem a vymezenými okružními cestami nesouhlasí.

Územní plán jako celek již byl schválen na podzim 2013, bylo tedy nutné v souladu se zákonem výsledky referenda do Územního plánu promítnut. Předchozí zastupitelstvo tedy podalo na Odbor územního plánování v Říčanech návrh na změnu Územního plánu č.1.

Poté došlo na základě výsledku voleb ke změně zastupitelstva, jehož členkami byly i organizátorky referenda (E.Olmrová a J.Marková). Toto nové zastupitelstvo však více než rok nespolupracovalo s Odborem územního plánování v Říčanech a tím vlastně blokovalo úpravu Územního plánu, která je podle referenda nutná. Návrh na změnu Územního plánu č.1 byl zrušen na veřejném zasedání dne 26.11.2015.

Zastupitelé tvrdí, že Územní plán není platný, neboť neobsahuje výsledky referenda. Zanesení výsledků referenda do územního plánu však svou nečinností celý rok záměrně blokovali.

Nabízí se tedy otázky

Na veřejném zasedání dne 22. 12. 2015 byl vyhlášen Návrh na změnu Územního plánu č.2.

Výňatek ze zápisu z veřejného zasedání konaného dne 22.12.2015:

Občané, kteří mají podněty ke změně územního plánu je mohou zaslat na obecní úřad do 15. 2. 2016. Tyto podněty budou vzaty v úvahu při dalších jednáních.

Do dnešního dne nejsou ohledně územního plánu známé žádné další informace.

Ptáme se proto:


PRÁVO - ODPOVĚDNOST NEJEN VŮČI VOLIČŮM

Výše popsaná pochybení odpovědných osob nikoli zanedbatelného rozsahu, která jsou nejen příčinou aktuálního alarmujícího stavu obecních financí, ale která především představují zcela zásadní ohrožení stavu obecních financí do budoucna, již dosahují takové intenzity, že vedle důsledků, které bychom z těchto pochybení měli vyvodit především my všichni, jakožto voliči, s sebou tato mohou nést rovněž vznik trestněprávní odpovědnosti příslušných osob.

S výkonem funkce starosty, stejně tak jako dalších zastupitelů obce, je spojena celá řada povinností, kterých si zřejmě současné obecní zastupitelstvo není vědomo. Z těchto povinností lze vyzdvihnout především povinnost
vykonávat funkci svědomitě a v zájmu obce, povinnost nakládat s obecním majetkem účelně, hospodárně a povinnost pečovat o zachování a rozvoj obecního majetku. S uvedenými funkcemi je pak zcela logicky spojena rovněž povinnost vykonávat tyto s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Odpověď na otázku, na kolik uvedené povinnosti současné zastupitelstvo obce plní, je při zohlednění rostoucího zadlužování obce a nesmyslného konání, případně nekonání vedoucího k ukládání zcela zbytečných pokut, zřejmá. 

S ohledem na rozsah výše popsaných pochybení lze vznést důvodnou obavu, zda tato nedosáhla takové intenzity, kdy by došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu trestního zákoníku. Hranice škody, která musí být způsobena, aby se o uvedeném trestném činu dalo hovořit, tj. hranice 25.000,- Kč, byla zcela zjevně překročena, a to mnohonásobně. Za zmíněný trestný čin přitom hrozí sankce odnětí svobody až na dva roky, resp. až na pět let v případě škody nad 500.000,- Kč. V tomto ohledu tedy členové zastupitelstva zcela zjevně nejsou „neprůstřelní“.

S ohledem na zjevnou netransparentnost jednání pak nelze zcela ani vyloučit naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

V této souvislosti si poté lze opět položit otázku, zda si uvedeného jsou současní členové zastupitelstva obce vůbec vědomi, ačkoli v souladu s obecně známou právní zásadou „neznalost zákona neomlouvá“ nemá případně
povědomí či nevědomí jakýkoli vliv na existenci trestněprávní odpovědnosti.


ZÁVĚREM

Otázek je mnoho a bylo by jich možná i víc, toto jsou zatím ty nejzásadnější. A co si myslíte, vy? Nechcete se také našich zastupitelů na něco zeptat? Není načase začít s aktivním občanským postojem, kdy budeme požadovat včasné a úplné informace, jasné odpovědi na naše otázky, zodpovědné nakládání s obecními, a tedy i našimi penězi a v neposlední řadě dodržování toho, co nám na začátku slíbili?

Martina Vedralová v. r.
Pavel Churáček v. r.
Ivana Churáčková v. r.
Miroslav Vykysalý v. r.
Zdena Vejmelková v. r.
Eva Eiglová v. r.

Ke stažení: audit.pdf